آپاندیس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آپاندیس (appendix)
لولۀ ته‌بستۀ کوتاهی، متصل به رودۀ کور[۱]. در انسان، عملکرد مشخصی ندارد، اما در علف‌خواران[۲]، ممکن است بزرگ و دارای میلیون‌ها باکتری باشد که آنزیم‌ هایی برای هضم علف ترشح می‌کنند، زیرا هیچ‌یک از مهره‌داران[۳] نمی‌توانند آنزیم‌های هضم‌کنندۀ سلولز[۴] را، که جزء اصلی دیوارۀ سلول‌های گیاهی ا‌ست، ترشح کنند. آپاندیس پادتن[۵]هایی را به روده ترشح می‌کند و بنابراین در سیستم ایمنی[۶] بدن نقش دارد، هرچند نقش آن حیاتی نیست، زیرا بیمار پس از خارج‌کردن آپاندیس نیز به‌خوبی به زندگی ادامه می‌دهد.

 


  1. caecum
  2. herbivores
  3. vertebrate
  4. cellulose
  5. antibody
  6. immune system