دلقک های درباری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دلقک‌های درباری

دلقک کسی بود که در دربارهای قدیم کارهای خنده‌آور برای تفریح دیگران می‌کرد. احتمال دارد نام یکی از آن‌ها طلحک بوده باشد که سپس این نام خاص، عام شده است. به او تلخک و مسخره هم گفته‌اند. «دلقک جزو تجملاتی دربار بود و وسیله‌ای برای سرگرمی و شاید وسیله‌ای برای شهریار که بزرگان دربارش را تحقیر کند و بدان‌ها بفهماند کسی نیستند، وجود ندارند و حتی نمی‌توانند در برابر مسخرگی‌های یک مرد ناچیز از خود دفاع کنند». گاه نیش زبان و متلک‌های دلقکان دربار بسیار گزنده بوده است. به همین دلیل همیشه عاقبت خوشی نداشته‌اند و دایم زندگانی آن‌ها در معرض تهدید بوده است. برخی از دلقک‌های مشهور عبارت‌اند از: دلاله‌قزی، کچل مصطفی، حسن بیگ سگ لوند، کربلایی عنایت (کل عنایتکریم شیره‌ای، اسمعیل بزاز، شیخ کرنا، شیخ شیپور، مهدی خان‌کاشی، علی مسخری، سید برانی، نواب سنتورزن، حسین دودی و ...