آیات سجده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آیات سَجده Prostration verses (Qur'an)

در قرآن، آیه‌هایی که در زمان خواندن آن‌ها سجده، واجب یا مستحب است. چهار آیه‌ای که هنگام خواندن آن سجده واجب است: سجده، ۱۵؛ فصلت، ۳۷؛ النجم، ۶۲؛ علق، ۱۹. همچنین یازده آیه‌ای که سجدۀ مستحب بر آن مترتب است: اعراف، ۲۰۶؛ رعد، ۱۵؛ نحل، ۴۹ و ۵۰ (با احتساب یک آیه)؛ اسراء، ۱۰۹؛ مریم، ۵۸؛ حج، ۱۸؛ حج، ۷۷؛ فرقان، ۶۰؛ نمل، ۲۶؛ ص، ۲۴؛ و انشقاق، ۲۱.