آلکن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 17:23, 15 February 2024 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آلکِن (alkene)
هر عضو از گروه هیدروکربن[۱]‌هایی با فرمول کلی CnH۲n. پیش‌تر به اولفین[۲]ها معروف بودند. آلکِن‌ها ترکیبات سیرنشده[۳]ای‌اند که ویژگی آن‌ها داشتن یک یا چند پیوند دوگانه بین اتم‌ کربن‌های مجاور است. آلکِن‌های سبک‌تر، مانند اِتِن[۴] (اتیلن) و پروپِن[۵]، گازهایی‌اند که از کراکینگ[۶] اجزای نفت به دست می‌آیند. آلکِن‌ها واکنش افزایشی انجام می‌دهند و بسیاری از ترکیبات مفید، ازجمله پلی‌اتن و برمواتان را از آن‌ها می‌سازند. سری الکن[۷] هیدروکربن‌های اتن (C۲H۴)، پروپن (CH۳-CH۲=CH۲)، و بوتن[۸] (C۴H۸).
 

 


  1. hydrocarbon
  2. olefin
  3. unsaturate
  4. ethene
  5. propene
  6. cracking
  7. alkene
  8. butene