استاین، آورل (۱۸۶۲ـ۱۹۴۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
آورل استاین
Aurel Stein
زادروز مجارستان ۱۸۶۲م
درگذشت ۱۹۴۳م
ملیت بریتانیایی
شغل و تخصص اصلی باستان شناس
شغل و تخصص های دیگر کاوشگر
آثار وقایع‌نامۀ شاهان کشمیر، که از زبان سانسکریت ترجمه شد (۱۹۰۰)؛ ختن باستان (۱۹۰۷)؛ خرابه‌های بیابان ختا (۱۹۱۲)؛ سِریندیا (۱۹۲۱)؛ هزار بودا (۱۹۲۱)؛ در مسیر اسکندر به سوی رود سند (۱۹۲۹)؛ بررسی‌های باستان‌شناختی در بخش شمال غربی هند و بخش جنوب شرقی ایران (۱۹۳۷)؛ راه‌های کهن غرب ایران (۱۹۴۰)
گروه مقاله باستان شناسی جهان
آورل استاین

اِسْتاین، آوْرِل (۱۸۶۲ـ۱۹۴۳)(Stein, Aurel)

باستان‌شناس و کاوشگر بریتانیایی، زادۀ مجارستان. سفرهای زیادی در خاورمیانه و خاور دور کرد. به حفاری‌هایی در خُتَن (اکنون هوتان)، گوشۀ شمالی سلسله‌جبال کونلون شان[۱]، پرداخت و غار هزار بودا در بخش غربی چین را کشف کرد. در طی سفرهایش به کشمیر، آسیای میانه، بخش غربی چین، ایران، عراق، و ماورای اردن (اردن کنونی) رفت و برنامه‌هایی را در ترکستان چین و در تبت (۱۹۰۰ـ۱۹۱۵) برای دولت هند به اجرا درآورد. برخی از آثار انتشاریافته‌اش بدین‌قرارند: وقایع‌نامۀ شاهان کشمیر[۲]، که از زبان سانسکریت ترجمه شد (۱۹۰۰)؛ ختن باستان[۳] (۱۹۰۷)؛ خرابه‌های بیابان ختا[۴] (۱۹۱۲)؛ سِریندیا[۵] (۱۹۲۱)؛ هزار بودا[۶] (۱۹۲۱)؛ در مسیر اسکندر به سوی رود سند[۷] (۱۹۲۹)؛ بررسی‌های باستان‌شناختی در بخش شمال غربی هند و بخش جنوب شرقی ایران[۸] (۱۹۳۷)؛ راه‌های کهن غرب ایران[۹] (۱۹۴۰).

 


  1. Kunlun Shan
  2. Chronicle of Kings of Kashmir
  3. Ancient Khotan
  4. Ruins of Desert Cathay
  5. Serindia
  6. The Thousand Buddhas
  7. On Alexander’s Track to the Indus
  8. Archaeological Reconnaissances in North-Western India and South-Eastern Iran
  9. Old Routes of Western Iran